About Us / Oor Ons

 

Hasie Paradys is a small preschool, providing high quality care for children 1 – 6 years.

Hasie Paradys is n klein liefdevolle omgewing wat kinders vanaf die ouderdom 1 – 6 jaar in neem.

 

Why Choose Us? / Hoekom Kies Ons?

 

A loving home away from home with a small, safe family environment.

 

n Huis weg van die huis af met n klein familie omgewing.

Christian values.

 

Christelike beginsels.

 

 

Curriculum theme-based programme (Clever Little Owl – Funky Kidz).

 

Produktiewe kurrikulum wat aangepas is by die departament (Clever Little Owl – Funky Kidz).

 

Special extramural included in the school fees – Little Heroes (Introduction to Basic First Aid, Fire Fighting, Self Defense).

 

Spesiale kursus ingesluit by skoolfonds – Little Heroes (Aanbieding van Basiese Nood-hulp, Brand Bestriding, Self Verdediging).

Qualified nurse on site.

 

Gekwalifiseerde sister.

 

 

 

 

Qualified teachers with First Aid training.

 

Gekwalifiseerde onderwysers met noodhulp.

 

 

 

 

 

Afrikaans and English.

 

Afrikaans en Engels.

 

 

 

 

Balanced meals (breakfast, lunch and snacks).

 

Gebalanseerde etes (oggend, middag en snoep happie).

 

 

 

Owners are well-established business owners of a Health and Safety Company, with in-depth knowledge of health and safety.

 

Eienaars van Hasie Paradys is n deel van n gevestigde veiligheids maatskapy en daarom is hul veiligheids standaard van groot belang.

 

CCTV cameras ensure a well-monitored, safe environment.

 

CCTV kameras.

 

 

Controlled access system.

 

Gekontroleerde toegang sisteem.

 

 

 

Open during school holidays - Hasie Paradys will only be closed during public holidays and December holidays.

 

Oop gedurende skool vankansies behalwe publieke vakansie dae en Desember vakansies.

Enrolment / Inskrywings

 

Please email us and we'll send you a link to register online..

Stuur ons 'n e-pos en ons stuur 'n skakel vir aanlynregistrasie.

School Fees 2019 / Skoolgeld 2019

EFT only.

Slegs EFT.

 

Registration Fee / Registrasiefooi: R500.00.

 

Full Day Rates / Volle Dag Tariewe

(06h00 - 18h00)

 

NUMBER OF CHILDREN
AANTAL KINDERS
PER MONTH (12 MONTHS)
PER MAAND (12 MAANDE)
PER YEAR
PER JAAR
ONE CHILD
EEN KIND
R2,300.00 R27,600.00
TWO CHILDREN
TWEE KINDERS
R2,000.00 per child / per kind R48,000.00
THREE CHILDREN
DRIE KINDERS
R1,800.00 per child / per kind R64,800.00
BABIES (03-12 MONTHS)
BABAS (03-12 MAANDE)
R2,300.00 R27,600.00

 

 

Half Day Rates / Half Dag Tariewe

(Child leaves school before or by 13h30)

(Kinderblad skool voor of teen 13h30)

 

NUMBER OF CHILDREN
AANTAL KINDERS
PER MONTH (12 MONTHS)
PER MAAND (12 MAANDE)
PER YEAR
PER JAAR
ONE CHILD
EEN KIND
R1,800.00 R21,600.00
TWO CHILDREN
TWEE KINDERS
R1,700.00 per child / per kind R40,800.00
THREE CHILDREN
DRIE KINDERS
R1,600.00 per child / per kind R57,600.00
BABIES (03-12 MONTHS)
BABAS (03-12 MAANDE)
R2,000.00 R24,000.00

 

 

Babies / Babas

1. All fees include kinderknetics and phyzzed.

2. All fees include breakfast, lunch and two snacks.

 

1. Alle gelde sluit kinderknetics en phyzzed in.

2. Alle gelde sluit ontbyt, middagete en twee peuselhappies in.

 

 

Aftercare / Naskool

1. R800.00 (registration fee R500.00) – includes lunch.

2. No traveling arrangements - parents to drop off children.

 

1. R800.00 (registrasiefooi R500.00) - sluit middagete in.

2. Geen reisreëlings nie - ouers om kinders te laat val.

 

 

Additional Costs / Addisionele Koste

1. A surcharge of R100.00 may be payable on late payment of fees.

2. A surcharge of R80.00 may be payable for late collection of children.

 

1. 'n Toelae van R100.00 mag betaalbaar wees met laat betaling van fooie.

2. 'n Toeslag van R80.00 mag betaal word vir die laat afhaal van kinders.

 

 

Banking Details / Bankbesonderhede

Account Name / Rekeningnaam: Hasie Paradys

Bank / Bank: First National Bank

Account Number / Rekening Nommer: 62794002122

Branch Code / Takkode: 632005

Account Type / Soort Rekening: Cheque / Tjek

Contact Us / Kontak Ons

 

Telephone / Telefoon

Amelia: 079 180 9956

Hannelie: 072 808 1610

 

E-mail / E-pos

info@hasieparadys.co.za

 

Address / Adres

24 Miles Sharp Street
Rynfield
Benoni